ΣΚΟΠΟΙ

ΣΚΟΠΟΙ

Μεταξύ των βασικών σκοπών της ΕΠΟΕΣ είναι:

• Η συνολική έκφραση και προβολή των θεμάτων της αγοράς οργανωμένης εστίασης.

• Η ανάδειξη και προβολή της αγοράς οργανωμένης εστίασης στο ευρύ κοινό.

• Η ενημέρωση των μελών της Ένωσης και κάθε ενδιαφερόμενου σχετικά με θέματα που άπτονται της αγοράς οργανωμένης εστίασης.

• Η συμβουλευτική παρέμβαση στη ρυθμιστική διαδικασία (σε νομοπαρασκευαστικές, τεχνικές επιτροπές κλπ., σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο) και στην επίλυση προβλημάτων της αγοράς οργανωμένης εστίασης.

• Η συμμετοχή και συνεργασία με αντίστοιχους φορείς και ενώσεις άλλων χωρών στο πλαίσιο διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας, με στόχο τη συνολική ανάπτυξη της αγοράς οργανωμένης εστίασης.